کارشناس ارشد حسابداری

مدیرمالی شرکت صنایع ریخته گری سمنان سال‌های 1390-1384

مدیر مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی بصیر سال‌های 1393 تا کنون