فعالیت ما

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-architecture-alt” icon_font_align=”center” icon_size=”70px” icon_color=”#3367d6″]

مشاوره کسب و کار

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-cur-dollar-plus” icon_font_align=”center” icon_size=”80px” icon_color=”#3367d6″]

مشاوره سرمایه گذاری

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-chart-line-alt” icon_font_align=”center” icon_size=”60px” icon_color=”#3367d6″]

مشاوره توسعه بازار

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-money-bag” icon_font_align=”center” icon_size=”70px” icon_color=”#3367d6″]

مشاوره مالی و حسابداری

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-support” icon_font_align=”center” icon_size=”70px” icon_color=”#3367d6″]

مشاوره حقوقی

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-brainstorming” icon_font_align=”center” icon_size=”70px” icon_color=”#3367d6″]

مشاوره بازرگانی و تجاری

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-brand-amazon” icon_font_align=”center” icon_size=”70px” icon_color=”#3367d6″]

مشاوره بازاریابی و تبلیغات

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-file-alt” icon_font_align=”center” icon_size=”70px” icon_color=”#3367d6″]

ارزیابی و نظارت طرح‌ها

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-bullseye” icon_size=”55px” icon_color=”#ffffff”]

اهداف

هدف اصلی ما، رونق کسب و کار شماست.

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-users-alt-2″ icon_size=”55px” icon_color=”#ffffff”]

ماموریت

کمک به بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی، رشد تولیدات ملی و افزایش منافع سرمایه‌گذاران در چارچوب قوانین و مقررات کشوری

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-eye-alt” icon_size=”55px” icon_color=”#556df4″]

چشم انداز

دستیابی به رتبه برتر کشوری و منطقه‌ای در بین شرکت‌های مشاور در افق 1404

مشاوران ما

[rt_team_style style_variation=”four” allow_nav=”false” allow_dots=”false” autoplay_timeout=”6″ posts_in_desktop=”1″ posts_in_tab=”1″ team_enable_link=”yes”]
[rt_clients_style navigation_style=”two” allow_dots=”false” autoplay_timeout=”6000″ posts_in_tab=”3″]